Główne projekty

Sektor Integracji Społecznej: Agregator Klubów

Zadaniem SIS:AK jest pomoc merytoryczna i instytucjonalna dla różnego rodzaju działań integrujących ludzi o podobnych zainteresowaniach w ramach klubów, kół czy organizacji, których celem jest promocja określonej postawy, przedmiotów, idei itp.

Sektor pomaga tym grupom, które nie mają jeszcze dość sił i środków, by rejestrować własną organizację w sądzie czy innej ewidencji państwowej.

Agregator użycza osobowości prawnej fundacji IP, a także w ramach potrzeb również numery rachunków bankowych.
Każda organizacja/klub może w dowolnej chwili usamodzielnić się poprzez rejestrację osobnej jednostki.

REGULAMIN AGREGATORA KLUBÓW:
1) Klub/koło/organizację/towarzystwo/stowarzyszenie (zwane dalej klubem) może założyć nawet 1 osoba, choć preferowane są większe grupy osób.
2) IP nie pobiera opłat za otwarcie i prowadzenie danego klubu, chyba, że klub ten będzie chciał korzystać z odpłatnych usług zewnętrznych (specjalny rachunek bankowy, usługi księgowej itd.) – w takim przypadku opłata będzie ustalana na podstawie rzeczywistych kosztów ponoszonych przez IP w imieniu danego klubu.
3) Klub może uzyskać dostęp do odpowiedniej domeny, przestrzeni serwerowej i innych dodatków (np. osobna linia telefoniczna) na podstawie decyzji i na warunkach Zarządu IP.
4) Każdy klub będzie miał opiekuna ze strony IP.
5) Każdy Klub może posiadać własny, odrębny statut, zgodny z prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz zatwierdzony przez opiekuna; statut musi określać władze klubu ich zakres odpowiedzialności i prerogatyw.
6) Opiekun klubu może wetować uchwały zarządów klubów z powodu ich niezgodności ze statutem klubu lub prawem polskim a także w przypadku uchwalenia zmian statutu, które nie uzyskały zgody opiekuna klubu.
7) Każdy klub może prowadzić zbiórki składek od swoich członków, przy czym każda wpłata musi być zaksięgowana odpowiednim dokumentem KP, a wszystkie dokumenty księgowe (faktury, KP, KW, rachunki itp.) muszą być przekazane do działu księgowości IP w ciągu 10 dni od zakończenia miesiąca, którym były wystawione.
8) Klub może wystawić fakturę VAT z danymi fundacji TYLKO po otrzymaniu zgody opiekuna i po umieszczeniu jego podpisu na fakturze; dokumenty sprzedaży nieautoryzowane przez opiekuna klubu nie mają mocy prawnej i są wystawione nielegalnie.
9) Klub może korzystać z niektórych pomieszczeń IP po uprzednio otrzymanej zgodzie.
10) Władze klubu podpisują zobowiązanie, iż biorą na siebie wszelką odpowiedzialność za działania klubu; IP nie odpowiada za bezprawne działania klubu, gdyż opieka instytucjonalna dotyczy wyłącznie działań zgodnych z prawem; wszystkie inne działania realizowane pozornie w ramach klubu czy IP de facto są działaniami prywatnymi osób będących członkami lub zarządem klubu.
11) W przypadku konfliktów lub niejasności statutu, sprawy sporne w klubie rozstrzyga opiekun.
12) Od decyzji opiekuna można odwołać się do Zarządu IP, a później do Rady Naukowej IP.


Organizacje, które korzystają lub korzystały z gościny Instytutu Północnego:
* Instytut Studiów Azjatyckich
* Program NADZIEJA ŻYCIA (organizacja usamodzielniła się)
* Klub Miłośników Dom Pérignon w Polsce
* Klub Fotografa
* Leica Club
* Naukowy Klub Miłośników Chemii
* Klub Miłośników Meteorologii
* Klub Miłośników Matematyki „MATRIX”
* Klub Miłośników Islandii
Domainers Club
* Wrocławski Klub Dyskusyjny
* Naukowy Klub Eksploratorów Geologii i Wulkanologii