Główne projekty

Rada IP

Rada Instytutu Północnego sprawuje funkcje nadzorcze nad Zarządem INSTYTUTU PÓŁNOCNEGO.

    Członkowie Rady IP:

  • p r o f .   d r   h a b.   i n ż .   A n t o n i    J a c e k    S z u m n y
  • i n ż .   A d a m    S z e l ą ż e k   –   P r z e w o d n i c z ą c y