Kodeks etyczny IP

Podstawowe zasady etyczne jakie obowiązują pracowników, współpracowników i wolontariuszy Instytutu Północnego oraz jego Zarząd zebrane są w niniejszym Kodeksie Etycznym.
Niniejszy kodeks etyczny jest oryginalnym dziełem powstałym na bazie logicznych przemyśleń oraz na podstawie fundamentalnych praw państwa demokratycznego i kapitalistycznego.

_____________________________________
_____________________________________

KODEKS ETYCZNY


Dział I. Bezstronność i obiektywizm

1) INSTYTUT PÓŁNOCNY (zwany dalej IP) zgodnie ze swoim statutem i misją prowadzi monitoring organów państwa oraz analizę prawa a także rynku zachowując zasady obiektywizmu.

2) IP wykonując usługi weryfikacyjne (kontrolne, analityczne, rozjemcze) musi ujawnić wszelkie korzyści osiągnięte od stron zaangażowanych w proces weryfikacji (w tym prezenty, darowizny, zamówienia, relacje biznesowe lub inne formy korzyści jakie IP osiągnął z tych relacji).

3) Osoby, które pełnią funkcje arbitrów, sędziów, rozjemców, mediatorów itp. powinny cechować się empatią, umiłowaniem sprawiedliwości, odpornością na poprawność polityczną.

Dział II. Prawo stanowione, jego poprawianie i wykorzystywanie „luk”

1) IP musi przestrzegać prawa stanowionego, nawet gdy jest ono niemądre, chyba, że wprost prawo to kłóci się z prawem moralnym; IP uznaje wyższość prawa moralnego nad prawem pisanym.

2) IP jako instytucja naukowa wzywa do dyskusji nad drażliwymi i nie zawsze poprawnymi politycznie tematami dotyczącymi społecznych tabu czy spraw bezpieczeństwa międzynarodowego; nie można utożsamiać dyskusji o narkomanii, dewiacjach seksualnych, terroryźmie z popieraniem tego typu działań.

3) IP, by z jednej strony dysponować jak największymi środkami na realizację swojej misji, a z drugiej strony by wskazywać błędność prymatu prawa stanowionego nad logiką, może korzystać z błędów prawa i podejmować działania (nie łamiące prawa), by optymalizować własną sytuację finansową. Płacenie podatków jest rzeczą słuszną z punktu widzenia prawa moralnego, natomiast niepłacenie należnych podatków jest formą kradzieży. Jednakże korzystanie z ulg i rozwiązań obniżających wysokość podatków jest normalnym korzystaniem z praw obywatelskich, zwłaszcza, że środki finansowe w IP nie są przeznaczone na konsumpcję lecz służą dobru całego społeczeństwa. Płacenie zbyt wysokich podatków nie jest racjonalne w sytuacji, gdy rządy i urzędnicy tak bardzo marnotrawią środki pozyskiwane z podatków (a takie marnotrawienie jest oczywiście rzeczą naganną nie tylko w świetle prawa moralnego, ale i w świetle prawa stanowionego).

4) IP może wykorzystywać tzw. luki w prawie pisanym (a więc działać zgodnie z prawem) o ile nie kłóci się to z prawem moralnym; wykorzystywanie luk w prawie jest zgodne z logitycznym potępieniem konkretystycznego prawa pisanego (lex), które nie służy zwykle społeczeństwu tylko elitom; luki w prawie dowodzą, że prawo jest wadliwe.

5) Obowiązkiem IP jest nagłaśnianie wad i luk w prawie, zwłaszcza tych, których wykorzystanie jest niezgodne z zasadami sprawiedliwości społecznej.

Dział III. Współpracownicy i podmioty powiązane z IP

1) Pracownicy, współpracownicy i wolontariusze IP powinni działać zawsze na korzyść IP a zwłaszcza misji jaką IP wyznaczył sobie w statucie.

2) Działania gospodarcze z podmiotami powiązanymi zawsze powinna charakteryzować jawność a w przypadku transakcji zakupu towarów lub usług na rzecz IP, ceny zakupu od tych podmiotów nie powinny być wyższe od cen dla innych klientów, a wręcz przeciwnie, oczekuje się, że podmioty powiązane dostarczą towary i usługi po cenie niższej w związku z tym, że IP jest instytucją pożytku publicznego.

2a) IP prowadzić kontrolę transakcji z podmiotami powiązanymi oraz prowadzić będzie listę podmiotów powiązanych z zaznaczeniem formy powiązania.

3) Pracownicy, współpracownicy i wolontariusze oraz podmioty powiązane mogą nabywać towary i usługi od IP po cenach standardowych lub obniżonych, ale tylko wtedy gdy obniżenie jest zgodne z zasadami rynkowymi udzielania rabatów; rabat taki nie powinien narażać IP na utratę zysku operacyjnego; dopuszcza się zwłaszcza stosowanie rabatów zgodnych z ogólnie przyjętymi planami rabatów dostępnych dla wszystkich kontrahentów IP.

3a) IP prowadzi kontrolę  w zakresie listy swoich pracowników, współpracowników i wolontariuszy oraz podmiotów powiązanych, którzy nabyli od IP towary w cenie niższej niż standardowa – nie dotyczy to jednak korzystania z planowych ogólnie dostępnych rabatów wynikających z tabel ogłoszonych dla wszystkich klientów IP.

4)  IP współpracuje chętnie z ludźmi uczciwymi, którzy cenią sobie prawo moralne oraz godność innych ludzi.

4a) IP może zatrudniać ludzi, którzy wcześniej weszli w konflikt z prawem, którzy po resocjalizacji (czy też tym bardziej mimo niej) zdali sobie sprawę, iż popełnili błąd; IP uważa karanie przestępców za barbarzyński relikt czasów starożytnych; dla IP najważniejsze są bieżące intencje człowieka a nie błędy jakie wcześniej popełnił.

4b) IP nie współpracuje z ludźmi chorymi na choroby antyspołeczne (tzw. kryminalistami), których celem jest zysk własny kosztem wolności i praw innych ludzi; IP nie współpracuje z ludźmi, którzy mając złe intencje łamią prawo.

4c) Osoby, które z powodu swych słabości mogą mieć problemy z zachowaniem ciągłej uczciwości, nie powinny być zatrudniane na stanowiskach kierowniczych czy takich, które obarczone są sporą odpowiedzialnością (zwłaszcza za dobro cudze).

4d) Osoby, które weszły kiedykolwiek w konflikt z prawem powinny zgłosić ten fakt władzom IP, które mogą postanowić o zachowaniu tej informacji w tajemnicy, jeśli okoliczności wskazują, że przyczyna popełniania błędów minęła; w pozostałych wypadkach, za zgodą tychże osób, władze IP mogą publicznie ogłaszać listę swych współpracowników, którzy weszli w konflikt z prawem – zwłaszcza jeśli taka publikacja będzie dobrym przykładem na skuteczną resocjalizację i wyjście z nałogu jakim jest pasożytnicze krzywdzenie bliźnich.

4e) Osoby skazane za przestępstwa umyślne, popełnione w ramach obywatelskiego nieposłuszeństwa, w słusznej sprawie lub w sprawie kontrowersyjnej, ale z pozytywnych pobudek, nie mogą być traktowane jak osoby chore i słabe (kryminaliści).

5) Osoby wykonujące pracę na rzecz IP objęte są systemem ochrony danych osobowych; oznacza to, że w kontaktach z podmiotami zewnętrznymi, podczas świadczenia usług, czy podczas realizacji zadań, mogą posługiwać się pseudonimami lub tzw. kodami stanowiskowymi.

5a) Pseudonimy i kody stanowiskowe muszą być dobrane w taki sposób, by wykluczyć podobieństwo z danymi osób znanych publicznie.

5b) IP prowadzi spis wszystkich pseudonimów i kodów stanowiskowych i na żądanie odpowiednich władz (sądy, prokuratury, policja) ujawnia prawdziwą tożsamość osoby, która korzysta z ochrony swoich danych osobowych.

Dział IV. Działalność gospodarcza

1) IP jest fundacją, która zgodnie ze swoim statutem oraz zgodnie z ustawą o fundacjach, finansuje swoje działania pożytku publicznego, między innymi z zysków osiąganych z prowadzonej przez IP działalności gospodarczej.

1a) Wszystkie zyski z działalności gospodarczej są przeznaczane na działania zgodne z misją fundacji IP.

2) IP prowadzi działalność gospodarczą zgodnie z zasadami kapitalizmu, a więc kupuje towary czy usługi tanio by sprzedać je drożej. W swych działaniach gospodarczych, IP może stosować zarówno małe jak i duże marże – zgodnie z zasadami maksymalizacji zysku, który ma posłużyć realizacji prospołecznej misji IP.

3) Jednocześnie IP oprócz maksymalizacji zysku dbać powinien głównie o wysoką jakość sprzedawanych towarów lub usług; naczelną zasadą powinna być obopólna korzyść obydwu stron transakcji; niezależnie od ewentualnie wysokiej ceny towaru (przyjmuje się, że skoro nabywca zgodził się tę cenę zapłacić to cena jest dla niego korzystna), towar  musi być pozbawiony wad zatajonych przed nabywcą.

4) IP musi skutecznie starać się dotrzymywać wszystkich przyjętych zobowiązań czy przedstawionych ofert; gdy jest to niemożliwe, kontrahent musi otrzymać ofertę uczciwego zadośćuczynienia w formie rabatów, gratisów lub w innej dogodnej dla klienta formie.

5) IP, mimo iż zakłada logiczność zniesienia majątkowych praw autorskich czy patentów, to jednak może korzystać z tych narzędzi monopolizacyjnych by gwarantować sobie wyższe dochody, oczywiście do czasu, gdy prawa te zostaną mądrze zniesione, do czego cały czas IP musi dążyć.

Dział V. Wynagrodzenia Zarządu IP

1) Maksymalne wynagrodzenia członków Zarządu oraz ich krewnych (o ile zatrudnieni są w IP) nie mogą być sumarycznie wyższe niż 33% średnich przychodów IP w ostatnim półroczu w przeliczeniu na miesiąc, chyba, że wynagrodzenia te dla pojedynczej osoby nie przekraczają podwójnej stawki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS za poprzedni kwartał.

2) Zaleca się by wynagrodzenia członków Zarządu IP były adekwatne do wyników finansowych IP, co oznacza, że w przypadku strat ponoszonych przez IP, wynagrodzenie członka Zarządu nie powinno być wyższe niż podwójna stawka płacy minimalnej obowiązującej dla danego miesiąca.

3) Członkowie Zarządu mogą pracować na zasadach wolontariatu nie pobierając korzyści materialnych w zamian za swoją pracę.

4) Członkowie Zarządu, którzy nie chcą otrzymywać wynagrodzenia, ale zmuszeni są do podpisania umowy o pracę w celu przyjęcia bezrobotnych stażystów, mogą wpłacać swoją pensję netto jako datek na rzecz IP.

5) Członkowie Zarządu, zwłaszcza jeśli nie pobierają wynagrodzenia za swoją pracę w IP mogą otrzymywać zwrot kosztów dojazdów, delegacji itp.

_____________________________________
_____________________________________

Kodeks etyczny został zatwierdzony przez Zarząd IP w dniu 11.06.2011 r. i uzupełniony w dniu 14.02.2013 r.