Główne projekty

Centrum Ekwilizmu Społecznego

Celem CES jest wprowadzenie w życie sprawiedliwych zasad współżycia społecznego, opierającego się na zasadach logityki oraz związanego z nią antydoktynizmu.

Ekwilistyka* społeczna to nurt wyrastający z dążeń człowieka do sprawiedliwego, a więc ogólnie równego traktowania każdej istoty ludzkiej bez względu na płeć, kolor skóry czy włosów, styl ubioru, zdrowie itp.

Ekwilistyka społeczna stawia sobie za zadanie ochronę stanu najwyższej i optymalnej równości ludzi, a jeżeli już społeczeństwo ma decydować się o pomaganiu komukolwiek, to pomoc powinna płynąć tylko w związku z jakąś konkretną ułomnością danego obywatela, a nie z powodu parametru tak ogólnego jak płeć, kolor skóry, wyznanie itp.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią poniższego manifestu:

Manifest Ekwilizmu Społecznego 

*) ekwilistyka (przym. ekwilistyczny; z łac. equalitas – równość) – nauka z dziedziny filozofii prawa, dotycząca stosowania prawa równości w społeczeństwie składającym się z różnorodnych jednostek; ekwilizm – ruch społeczno-polityczny zmierzający do wprowadzenia zasad ekwilistyki w życie.