Główne projekty

Dom Lobbingu Obywatelskiego - nowa inicjatywa IP

Z końcem 2012 r. powołaliśmy do życia nowy projekt: Dom Lobbingu Obywatelskiego (DLO), którego celem jest integracja środowiska lobbystów obywatelskich.

Często słyszymy pytania dotyczące kwestii definicji lobbingu obywatelskiego. Czym zatem jest lobbing obywatelski?
Oto nasza odpowiedź i zarazem definicja:
Lobbing obywatelski to lobbing (czyli wywieranie wpływu na organa władzy ustawodawczej i wykonawczej) w celu reprezentowania interesu szerokich mas społecznych oraz praw i wolności obywateli. Lobbing obywatelski prowadzą niezależni lobbyści (aktywiści, społecznicy) oraz organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) oraz  jednostki samorządowe. Lobbing może dotyczyć interesu całego społeczeństwa, jego grupy (określonej geograficznie, wiekowo, wyznaniowo itp.) a także poszczególnych obywateli, gdy ich prawa są zagrożone lub naruszane.
W przeciwieństwie do standardowego lobbingu, który skupia się na reprezentowaniu wąskich interesów mniejszych lub większych podmiotów gospodarczych, lobbing obywatelski czerpie swoją energię i zysk z ulepszania świata, w polepszaniu prawa, które lepiej gwarantuje wolność i bezpieczeństwo zarówno jednostek jak i większości społeczeństwa. Lobbysta obywatelski może pobierać wynagrodzenie za swoje usługi (odpłatne działania lobbingowe), gdy reprezentuje wąskie grono obywateli; jednak także w przypadku nieodpłatnych działań, lobbysta osiąga zysk, a zyskiem tym jest po prostu szczęście współobywateli i lepszy świat, który otacza tegoż lobbystę.
Lobbysta może prowadzić swoją działalność zawodowo (gdy posiadana wiedza z zakresu prawa jest zbliżona lub większa od tej niezbędnej do uprawiania zawodu prawnika) lub też amatorsko (gdy lobbysta nie zna tajników prawa, lecz podstawą jego działań są wyznawane ideały).

DLO zaprasza do współpracy wszystkich lobbystów, którzy chcą zajmować się działaniami lobbingu obywatelskiego.  Nie ma dla nas znaczenia, czy lobbysta prowadzi swoją działalność zawodowo (posiada zawód prawnika lub prawoznawcy) czy też amatorsko.