Główne projekty

Odlicz kwotę darowizny aż do 6% swoich dochodów

Wpłacając darowiznę można odliczyć od podstawy opodatkowania aż do 6% swojego dochodu.

INSTYTUT PÓŁNOCNY jako fundacja prowadzi działalność pożytku publicznego (zgodnie z definicją zawartą w ustawie o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie), tak więc osoby fizyczne dokonując wpłat darowizny na rzecz naszej fundacji przy pomocy przelewu bankowego, mogą od swojego dochodu (przed obliczeniem podatku) odliczyć aż do 6% tegoż dochodu.

Uwaga: osoby prawne (m.in. spółki prawa handlowego, fundacje) mogą odliczyć wpłacone przelewem darowizny aż do 10% kwoty swojego dochodu. Osobno więc darowiznę może wpłacić np. spółka z o.o. i później osobno jej udziałowiec.

Przykłady:
1) Jeżeli darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 35 tys. zł i przelewem (to ważne) wpłacił na rzecz Instytutu Północnego kwotę np. 5000 zł, to od swego dochodu odliczyć będzie mógł tylko 2100 zł (czyli 6% z kwoty 35000 zł); przy stawce podatku dochodowego 18% zaoszczędzi więc 378 zł.
2) Gdy darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 12000 zł  i przelewem wpłacił darowiznę w kwocie 300 zł , to ponieważ kwota darowizny jest niższa niż kwota 6% dochodu (720 zł), więc będzie mógł w całości odliczyć od dochodu kwotę 300 zł co pozwoli mu zaoszczędzić 54 zł.
3) Jeżeli darczyńca osiągnął dochód roczny w wysokości 60 tys. zł i przelewem wpłacił darowiznę w kwocie 3600 zł, to ponieważ kwota darowizny jest dokładnie równa 6% wysokości dochodu (0,06 * 60000 zł = 3600 zł), więc będzie mógł w całości odliczyć od dochodu całą darowiznę 3600 zł co pozwoli mu zaoszczędzić 648 zł.
4) Jeżeli darczyńca osiągnął dochód powyżej drugiego progu podatkowego np. 100 tys. zł, to przekazując przelewem darowiznę w kwocie 6000 zł będzie można odliczyć ją w całości od dochodu, gdyż stanowi dokładnie 6% dochodu, a dodatkowo osiągnięta oszczędność będzie wyższa, gdyż przy tak dużych dochodach stosuje się stawkę podatkową 32% i oszczędność ta wyniesie więc aż 1920 zł.
5) Spółka prawa handlowego osiągnęła dochód roczny w wysokości 320 tys. zł i zdecydowała się wpłacić 25 tys. zł darowizny na rzecz Instytutu Północnego. Spółka ta będzie mogła odliczyć całą kwotę darowizny, gdyż ta jest mniejsza od kwoty 10% dochodu (32 tys. zł); ponieważ podatek dochodowy od osób prawnych wynosi 19%, więc spółka zapłaci podatek dochodowy niższy o 4750 zł. Gdyby spółka wpłaciła przelewem darowiznę w kwocie 32 tys. zł, zaoszczędziłaby 6080 zł na podatku dochodowym. Jeśli właściciele spółki podzielą się jej zyskiem wypłacając sobie dywidendę, to jeśli jeden z udziałowców wpłaci prywatnie przelewem darowiznę w kwocie 4500 zł a jego sumaryczny dochód roczny wyniósł 75 tys. zł, to będzie mógł odliczyć całą kwotę darowizny od swego dochodu i zaoszczędzi w ten sposób dodatkowo 810 zł.
6) Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową spółkę z o.o. chciałby wpłacić na rzecz Instytutu Północnego datek w wysokości 11 tys. zł. Jego spółka odnotowała dochód roczny w wysokości 80 tys. zł, więc z puli środków spółki przedsiębiorca dokonuje wpłaty przelewem kwoty 8000 zł (10% dochodu) jako darowiznę. Tak więc po odliczeniu tej darowizny, dochód spółki wyniesie 72000 zł. Dywidenda dla udziałowca po opłaceniu podatku dochodowego od osób prawnych (19%), wyniesie 58320 zł. Pozostałą część darowizny tj. 3000 zł przedsiębiorca może wpłacić przelewem jako darowiznę prywatną. Odliczy od swego dochodu pełne 3000 zł (gdyż 6% od kwoty 58320 zł wynosi 3499,20 zł). W sumie więc przekazując darowiznę 11 tys. zł zaoszczędzi na podatku: 2060 zł (1520 zł + 540 zł).

Oczywiście darowizny można wpłacać zarówno wyższe (powyżej limitu odliczenia) jak i niższe. W przypadku wyższych darowizn, odliczyć będzie można max. 6% dochodu osobistego (lub 10% dochodu osoby prawnej), a w przypadku niższych darowizn całą realnie wpłaconą przelewem kwotę.
Darowizn można dokonać dla kilku organizacji pożytku publicznego, a odliczyć od dochodu łącznie (sumarycznie do kwoty limitu [6% lub 10% dochodu]).

Ważne jest to by wpłaty darowizny dokonać przelewem, a w tytule przelewu wskazać, że jest to darowizna na cele związane z działalnością pożytku publicznego.

Fundacja IP prowadzi m.in. działalność pożytku publicznego na rzecz:
1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
2) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
3) ochrony i promocji zdrowia;
4) równych praw kobiet i mężczyzn;
5) wspomagania rozwoju gospodarczy, w tym rozwoju przedsiębiorczości;
6) rozwoju techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
7)  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
8)  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
9)  turystyki i krajoznawstwa;
10)  porządku i bezpieczeństwa publicznego;
11)  obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
12)  upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
13)  ratownictwa i ochrony ludności;
14)  upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
15)  promocji i organizacji wolontariatu;
16)  pomocy Polonii i Polakom za granicą;
17)  działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
18)  promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
19)  działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
20)  przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
21)  działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Prosimy pobrać poniższy dokument, który jest wymagany, by zgodnie z prawem odliczyć darowiznę od dochodu:
Oświadczenie Zarządu fundacji IP o działalności pożytku publicznego

Wpłat należy dokonywać na następujące dane:
INSTYTUT PÓŁNOCNY
ul. Pawłowicka 53A
51-250 Wrocław
64 1440 1387 0000 0000 1157 8853
tytułem: Darowizna na rzecz działalności pożytku publicznego: [tu należy wpisać jeden z 21 w/w rodzajów działalności]